De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag en is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren van 08.45 t/m 17.00 uur. De dinsdag- en woensdagavond is geopend op afspraak en niet telefonisch bereikbaar. Let op, de openingstijden kunnen afwijken op afspraak!

info@tandartskoch.nl U kunt via dit emailadres een afspraak maken of annuleren. No reply op de sms berichten die wij sturen. Dit gaat via een 023-nummer, wij kunnen de sms berichten niet lezen. Afspraken kunnen NIET geannuleerd worden via de sms. Een afspraak reserveren of annuleren geldt pas zodra deze door ons bevestigd is.

In het weekend of tijdens afwezigheid van de tandarts hoort u via 023-5610923 bij wie u voor spoed terecht kunt. U hoort op het antwoordapparaat van de praktijk de telefoonnummers waarop u de dienstdoende tandarts kunt bellen. Deze praktijk is aangesloten bij Mondzorgpoli in het Slotervaartziekenhuis 020-7234848.

Indien u verhinderd bent dient u uw afspraak minstens 48 uur van te voren af te zeggen. BIJ AFSPRAKEN DIE LANGER ZIJN DAN 1,5 UUR GELDT DE REGEL, DAT U 5 WERKDAGEN VAN TE VOREN MOET AFZEGGEN. Indien u korter dan 48 uur afzegt of zonder bericht uw afspraak niet bent nagekomen, bent u “Afwezig Zonder Bericht”. Indien u afwezig bent zonder bericht (of tijdig bericht), zullen er kosten in rekening worden gebracht voor de gereserveerde tijd onder code C90. De hoogte van de nota zal afhangen van de lengte en de verrichting van de afspraak, die u gemist hebt. De reden, dat u hiervoor een nota toegestuurd krijgt is omdat de praktijk kosten maakt, wanneer zij niet werkzaam is ofwel stil staat.

Het afzeggen van een afspraak kan plaatsvinden via email (info@tandartskoch.nl) en/of het antwoordapparaat. Een afspraak afzeggen is pas geldig wanneer u van de praktijk, schriftelijk (via mail) of telefonisch, een PERSOONLIJKE bevestiging ontvangt. Een automatisch antwoord is geen bevestiging. Indien u van ons geen persoonlijke reactie heeft ontvangen op uw annulering mag u ervan uitgaan dat wij NIET op de hoogte zijn van uw annulering. Er zullen dan kosten in rekening gebracht worden voor de verloren gereserveerde tijd. U kunt een afspraak via de sms NIET annuleren. Sms wordt niet door ons ontvangen.

U spreekt duidelijk uw naam, afspraakdatum, de tijd en de reden in waarom u de afspraak niet kunt nakomen. Indien u door ziekte of overmacht plots verhinderd bent en u niet in het weekend, op maandag of in de avond op het antwoordapparaat hebt ingesproken van uw afwezigheid, dient u tussen 8.15 uur en 8.45 uur alsnog uw afspraak af te bellen. Of er daadwerkelijk sprake is van een overmachtsituatie zal op dat moment worden beoordeeld.

Indien uw twee maal “Afwezig Zonder Bericht” bent, krijgt u een informatieve brief toegestuurd over de regels bij herhaaldelijke afwezigheid. In dit schrijven wordt u uitgelegd, dat bij een derde maal “Afwezig Zonder Bericht” u uit de praktijk geschreven zult worden. De uitschrijving is onomkeerbaar.

Deze tandartspraktijk is aangesloten bij de Mondzorgpoli in Amsterdam, in het Slotervaartziekenhuis voor spoed in de avonduren en de nacht op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 17.00 uur en 8.00 uur en op vrijdag, zaterdag en zondag 24 uur per dag. Telefoonnummer: 020-7234848.

Verder is de praktijk aangesloten bij het Tandarts Bemiddelings Bureau TBB 0900-8212230 voor spoed overdag op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

Wanneer u tijdens sluitingstijd met spoed een tandarts nodig heeft kunt u naar de praktijk bellen onder nummer 023-5610923. U hoort dan op het antwoordapparaat wie er dienst heeft. Onder spoed valt alleen een ernstige nabloeding, een ernstig ongeval en ernstige pijnklachten, die zich met pijnstillers niet laten onderdrukken.

Indien de tandarts langdurig ziek of afwezig is, zal de tandarts zorg dragen voor een waarnemend collega. Wie en voor welke tijdsuur de collega voor deze praktijk zal waarnemen kunt u vinden op de informatiebrief in de wachtkamer en op onze website www.tandartskoch.nl

Betaling geschiedt in deze praktijk via de pin, contant of via een eenmalige machtiging. U krijgt na voldoen van de nota een betalingsbewijs mee voor uw eigen administratie. Bij een eenmalige machtiging tekent u telkens opnieuw voor het bedrag, dat van uw bankrekening mag worden afgeschreven. Het afschrijven van het notabedrag vindt plaats rond de 28ste van dezelfde maand tot de eerste week van de volgende maand, indien u voor de 26ste een behandeling laat doen. Indien u een machtiging wenst, vraag ik u voor het afschrijven van het notabedrag uw toestemming te verlenen via een handtekening op het toestemmingsformulier waarop het bedrag en notanummer vermeld worden. U krijgt een betalingsbewijs mee voor uw eigen administratie. U dient er zorg voor te dragen, dat u voldoende geld op uw rekeningnummer hebt staan ten tijde van het afschrijven. Indien u te weinig geld op uw rekening hebt staan, kan de nota niet voldaan worden. Dit geeft extra administratieve werkzaamheden. Hiervoor zullen administratiekosten in rekening worden gebracht van 25,00 euro per gestorneerde machtiging.

Indien u achterstallige betaling heeft, ofwel openstaande nota’s zal de nota na de tweede herinnering naar de deurwaarder worden verzonden. De deurwaarder zal extra kosten berekenen voor de openstaande nota’s. Indien deze praktijk het noodzakelijk acht een deurwaarden in te schakelen door wanbetaling, of het uitblijven van betaling, zal uitschrijving uit het patiëntenbestand het gevolg zijn. Uitschrijving is onomkeerbaar.

We declareren volgens vastgestelde tarieven die u kunt terug vinden op www.ant-online.nl. Indien uit een controle of een consult een behandeling nodig blijkt, krijgt u hiervoor mondeling en/of schriftelijk een begroting. U kunt dan direct een afspraak voor de behandeling maken of indien u financieel het een en ander wilt nagaan, hier later over terug bellen. Indien u naar aanleiding van uw begroting een behandeling laat plannen en uitvoeren, verplicht u zich ook de behandeling te betalen.

U dient er rekening mee te houden, dat een begroting een inschatting is van een te verwachten behandelplan. Dit wordt zo nauwkeurig mogelijk gedaan om afwijkingen achteraf te voorkomen. Dit is echter nooit helemaal 100% in te schatten. Een behandeling kan tijdens het uitvoeren ervan toch tegenvallen, waardoor het plan afwijkt en dus ook de te verwachten kosten. De tandarts zal dit met u bespreken indien dit blijkt te gebeuren.

Wanneer u besloten heeft een behandeling met techniekwerkzaamheden uit te voeren worden de techniekkosten mee begroot. Techniekkosten die lager dan 270 euro zijn worden tijdens het plaatsen van het werkstuk aan u doorberekend. Techniekkosten, die hoger dan 270 euro zijn, dienen als aanbetaling te worden voldaan alvorens de behandeling gestart zal worden. Met andere woorden, een behandeling zal van te voren altijd begroot worden en wanneer u een behandeling laat doen waar hoge laboratoriumkosten of techniekkosten mee gemoeid zijn, start de behandeling pas wanneer u de techniekkosten hebt voldaan. Wanneer er gevraagd wordt een aanbetaling te doen, zal dit van te voren met u besproken worden.

Indien u een werkstuk heeft laten maken (bv een kroon of een kunstgebit) en u onverhoopt ervan af wilt zien, zullen de gemaakte techniek- en materiaalkosten toch aan u worden doorberekend. Het werkstuk is op maat gemaakt en past alleen u. De tandarts kan het niet voor andere doeleinden gebruiken en ook niet voor andere patiënten. Indien u van een gemaakt werkstuk afziet is het werkstuk niet terug te brengen of te ruilen. Het is dan verloren. De techniekkosten zijn echter gemaakt, dus moeten ze ook worden betaald.

Wij verzoeken u vriendelijk de auto niet voor de deur van de praktijk te parkeren. Dit in verband met overlast voor de buren. U kunt de auto op de openbare parkeerplaatsen parkeren aan de openbare weg.

Het is niet toegestaan te roken in de wachtkamer of op het toilet. Net zo min is het toegestaan eigendommen van de wachtkamer, de voortuin, de praktijk of het toilet mee te nemen, te verwijderen of te vernielen. Er zal aangifte worden gedaan indien hiervan sprake is.

U dient tijdig wijzigingen in uw persoonsgegevens, adresgegevens en verzekeringsgegevens of die van uw minderjarige kinderen aan de praktijk door te geven. U dient één of meerdere telefoonnummers door te geven waar u op te bereiken bent.

Indien u 2 jaar of langer niet voor een controlebezoek bent geweest, wordt u na een schriftelijke waarschuwing, waarin u de mogelijkheid krijgt binnen 2 weken te reageren, uit de praktijk geschreven. Uitschrijving is onomkeerbaar.

Deze praktijk hanteert de hygiënerichtlijnen volgens het hygiëneprotocol WIP. Voor informatie over dit protocol verwijs ik u naar de website www.wip.nl

Deze tandartspraktijk is aangesloten bij het KNMT(www.knmt.nl). Dit is de vereniging voor patiënten en tandartsen, waar u zich toe kunt wenden, indien u een klacht heeft. Uiteraard adviseer ik u eerst contact op te nemen met de tandarts, alvorens uw klacht bij het KNMT in te dienen. Mogelijk, dat een gesprek met de tandarts al verheldering kan brengen. Wanneer u er met de tandarts niet uit komt en u uw klacht bij de klachtencommissie wilt neerleggen kunt u bij uw tandarts een klachtenformulier ontvangen. Dit formulier invullen en mailen naar info@knmt.nl of per post aan Secretariaat Klachtencommissie Tandheelkunde, KNMT Orteliuslaan 750, 2e etage 3528 BB Utrecht

Tel 030 – 60 76 276

Deze voorwaarden en huisregels zullen per patiëntadres op verzoek worden meegegeven of toegestuurd en kunt u te allen tijde terugvinden aan de muur van de wachtkamer en op de website www.tandartskoch.nl

Tandartspraktijk AE Koch

Hoofddorp ingaande 01-10-2005

Update 12-01-2019